• MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne
  • MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

aktualna_oferta

 

 

Modrzew Fundusze Europejskie

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

Kuźnia talentów

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data aktualizacji: 17.02.2020

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.02-10-0016/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-01-01 do 2020-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 444 200,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 377 570 PLN


 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 55 osób z grupy NEET (33K, 22M) w wieku 18-29 l. z woj. łódzkiego prowadzące do zdobycia przez nich zatrudnienia, poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek rozwoju zawodowego.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będzie 55 osób z grupy NEET (33K, 22M) w wieku 18-29 l. zamieszkałych w woj. łódzkim, niepracujących, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Min. 80% będą stanowić osoby bierne zawodowo, do 20%  to osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym długotrwale bezrobotne.

 

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem wynikającym z indywidualnych potrzeb i predyspozycji obejmującym:

1. Analizę potrzeb i Indywidualne Plany Działania

2. Coaching kariery

3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

4. Wysokiej jakości szkolenia

5. Staże zawodowe wynikające z potrzeb konkretnych pracodawców.

 

Informacje o projekcie: 509 790 465

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy