Kuźnia talentów - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

 

Modrzew Fundusze Europejskie

MODRZEW Andrzej Słaby w partnerstwie z SYNERGIA Iwona Święcicka realizują projekt:

 

Kuźnia talentów

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data aktualizacji: 17.02.2020

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.02-10-0016/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-01-01 do 2020-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 444 200,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 377 570 PLN


 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy. 

 

Grupa docelowa

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

Indywidualna Ścieżka Reintegracji 

Poradnictwo psychologiczne 

Poradnictwo zawodowe 

Specjalistyczne wsparcie doradcze 

Life and carreer coaching

Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna 

Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna 

Pośrednictwo pracy

 

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego