PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

praktyka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Data aktualizacji: 23.10.2018

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-08-01 do 2019-07-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 383 672,50 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 345 305,24 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, w tym 50% osób niepełnosprawnych w wieku 18-67l. z terenów wiejskich woj. łódzkiego poprzez realizacje indywidualnie zdiagnozowanych kompleksowych ścieżek reintegracji prowadzących do powrotu na rynek pracy. Udział w projekcie wzmocni zdobywane umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz motywację w podjętym procesie powrotu na rynek pracy, samodzielności i rezygnacji ze wsparcia pomocy społecznej.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) niepracujących, w wieku 18-67 tj. osoby zamieszkujące w woj. Łódzkim, 100% mieszkańców z terenów wiejskich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub zarejestrowanych w PUP wyłącznie z 3 profilem pomocy, minimum 50% to osoby niepełnosprawne a wsparcie w projekcie zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestnika projektu i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
  2. Indywidualne wsparcie coacha
  3. Indywidualne doradztwo zawodowe
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy
  5. Indywidualne szkolenia
  6. Staże zawodowe

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Załączniki:

Harmonogram

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego